Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 grudnia 2022

Komórka realizująca usługę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. 22 76 77 340

1.  Podstawa prawna:
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
-    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. Wymagane dokumenty:
-  
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
-    zgodę właściciela nieruchomości (nie dotyczy: właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych (w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym z wyżej wymienionych podmiotów),
-    zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku gdy na wniosku nie podpisali się wszyscy współwłaściciele),
-    oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych),
-    rysunek lub mapę, albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
-    projekt planu
      a) nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub
     b) przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane), wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
-   zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane,
-   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,
-    pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie),
-    dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

3. Opłaty:
-    17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Nr konta Gminy Jabłonna: Bank Spółdzielczy w Legionowie Oddział w Jabłonnie
09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.                                                                                                

6. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.

Uwagi:
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Krzysztof Kula

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-12-29
Data publikacji:2022-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Kula
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:905