Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 grudnia 2022

Komórka realizująca usługę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (ul. Zegrzyńska 1 wejście D)
tel. 22 76 77 347

1.Podstawa prawna:
-  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
-  Uchwała Nr XXXVI/428/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24.01.2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 26.01.2022 r., poz. 958),
-  Uchwała Nr XVIII/235/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.02.06.2020 r., poz. 6070).

2. Wymagane dokumenty:
-  
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości lub umowa najmu w przypadku składania pierwszej deklaracji,
-    akt zgonu w przypadku zamykania konta wymiarowego.

3. Opłaty:
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie uchwały Rady Gminy Jabłonna.

4. Miejsce złożenia:
-    w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Jabłonna, (ul. Zegrzyńska 1 wejście D),
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP:   /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa

6. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna

Uwagi:
1. Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
2. W przypadku gdy prawo władania nieruchomością przysługuje kilku współwłaścicielom, deklarację składają wszyscy współwłaściciele.

Dominika Lemke

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-12-29
Data publikacji:2022-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Lemke
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1230